Wyszukiwarka

Kategorie

Rzeczoznawca majątkowy

Wymagane dokumenty

W celu sporządzenia operatu szacunkowego konieczne jest zebranie niezbędnych i istotnych dokumentów, które przedstawione są poniżej w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia,
 • kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której znajduje się lokal,
 • numer księgi wieczystej jeśli została założona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • inne posiadane dokumenty.
Nieruchomość gruntowa zabudowana
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki budynków, jeśli istnieje,
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku planu miejscowego, decyzja o warunkach zabudowy
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie,
 • inne posiadane dokumenty.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku planu miejscowego - decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • inne posiadane dokumenty.
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość
 • numery ksiąg wieczystych zarówno dla lokalu jak i dla nieruchomości wspólnej,
 • podstawa nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • inne posiadane dokumenty.

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, może sporządzać również opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego.

Cena operatu szacunkowego zawsze ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od rodzaju nieruchomości, nakładu pracy oraz kosztów poniesionych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Termin wykonania operatu ustalany jest indywidualnie i wynosi od 4 dni w przypadku typowych nieruchomości.